Selecteer een pagina

Privacy Verklaring

Petra van de Laar – Story & Soul respecteert de privacy van bezoekers aan de website, praktijk, workshops en social media kanalen. Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je mij verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld.
Verwerking van je persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In het kader van mijn coaching, workshops en trainingen verwerk ik je persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om je te informeren over hoe ik met je persoonsgegevens omga.

Welke gegevens verwerk ik?
Petra van de Laar – Story & Soul verkrijgt persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan mij verstrekt via de website, email, telefoon of app. Zoals een kennismakingsgesprek aanvragen, abonneren op de nieuwsbrief, deelnemen aan een training of aanmelden voor een workshop.
Petra van de Laar – Story & Soul verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
– NAW gegevens
– Contactgegevens, zoals postadres, e-mailadres en telefoonnummers
– Gegevens over je activiteiten op deze website (gèèn IP-adressen)
– Inhoud van communicatie met mij
– Coachovereenkomsten of voorstellen voor coaching/workshops
– Gespreksverslagen
– Evaluaties

Doelen
Petra van de Laar – Story & Soul verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
– Onderhouden van contact
– Een goede en efficiënte dienstverlening
– Het verrichten van administratieve handelingen
– Verbetering van de dienstverlening
– Het bieden van begeleiding op maat
– Facturering
– Verzenden van mijn nieuwsbrieven
– Nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals belastingen

Grondslagen
Ik verwerk eerdergenoemde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan onze overeenkomst, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verstrekking gegevens aan derden
Petra van de Laar – Story & Soul verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals bv. Mijn belastingaangifte), wanneer de uitvoering van mijn overeenkomst met jou hierom vraagt of in het kader van haar dienstverlening.
Petra van de Laar – Story & Soul kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden binnen en buiten de EU, zoals de IT-leveranciers van website en mail, Google Analytics, Mailchimp, Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de genoemde doeleinden. Zij zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. 
Let op: zonder jouw uitdrukkelijke toestemming verstrek ik geen gegevens over ons contact aan werkgevers!

Bewaartermijnen
Petra van de Laar – Story & Soul zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die ik hierboven in de privacyverklaring heb genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de desbetreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Petra van de Laar – Story & Soul zich moet houden aan de wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging van je gegevens
Ik vind het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw persoonsgegevens. Daarom heeft Petra van de Laar – Story & Soul passende beveiligingsmaatregelen genomen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via petra@storyandsoul.nl

Zo werken we met de beschermde veilige server van Antagonist. Alle gevoelige informatie wordt via Secure Socket Layer technologie verstuurd (SSL). We gebruiken de benodigde certificaten om jouw opgeslagen gegevens te beschermen. En jouw betaalgegevens en betalingen lopen veilig via de betrouwbare partijen Mollie en Moneybird.

Overige partijen waar we mee werken zijn:

– Mailblue (mailsysteem)
– Woocommerce (shop)

Cookies
Petra van de Laar – Story & Soul gebruikt WordPress als tool en host voor het publiceren van haar website. Lees het privacybeleid van WordPress voor meer informatie. WordPress gebruikt de bezoekinformatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt. WordPress kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens WordPress verwerken. Petra van de Laar – Story & Soul heeft hier geen invloed op.

Nieuwsbrieven
Petra van de Laar – Story & Soul gebruikt Mailblue voor het verzamelen en opslaan van je gegevens, als tool voor het verzenden van e-mails. Lees het privacybeleid van Mailblue voor meer informatie.

Inzage, correctie, verwijdering van je gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Petra van de Laar – Story & Soul en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens indienen. Neem hiervoor contact op via: petra@storyandsoul.nl

Betaalgegevens
Je kunt jouw betaalgegevens inzien, wijzigen of wissen door een email te sturen naar petra@storyandsoul.nl waarin je aangeeft wat je wilt. Je krijgt dan een overzicht van de voor jou bewaarde gegevens, dan wel worden jouw gegevens gewijzigd, dan wel worden jouw gegevens gewist, afhankelijk van jouw per e-mail verzonden verzoek.

Jouw betaalgegevens en betalingen lopen veilig via de betrouwbare partijen Mollie en Moneybird. 

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 oktober 2021. Petra van de Laar – Story & Soul kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Je kunt hiervoor zelf mijn website raadplegen.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Petra van de Laar – Story & Soul, ingeschreven bij KvK onder nummer: 77319613

December 2021